Etiketler

3 Aralık 2011 Cumartesi

Vb6 ile Bios Tarihi Okuma

Vb6 ile Bios Tarihini Alan Kodlar:

Yeni proje oluşturun Form1’e Label1 ekleyiniz.

Aşağıdaki kodları Kod penceresine ekleyiniz.Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Private Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
'Form1'e Label1 ekleyiniz
Label1.Caption = "Bios tarihi: " & BiosTarihi
End Sub

Function BiosTarihi()
Dim Ret
Dim rSonuc As Long, rDegerTipi As Long, strTampon As String, TamponBoyutu As Long, rDegerAdi As String
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
rDegerAdi = "SystemBiosDate"
rAnahtar = "Hardware\Description\System"
RegOpenKey HKEY_LOCAL_MACHINE, rAnahtar, Ret
rSonuc = RegQueryValueEx(Ret, rDegerAdi, 0, rDegerTipi, ByVal 0, TamponBoyutu)
If rSonuc = 0 Then
If rDegerTipi = 1 Then
strTampon = String(TamponBoyutu, Chr$(0))
rSonuc = RegQueryValueEx(Ret, rDegerAdi, 0, 0, ByVal strTampon, TamponBoyutu)
If rSonuc = 0 Then
BiosTarihi = Left(strTampon, InStr(1, strTampon, Chr$(0)) - 1)
End If
End If
End If
RegCloseKey Ret
End Function

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder